W dniach 14 - 16 października 2021 roku odbyły się szkolenie i warsztaty o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia : „Nieruchomości rolne – uwarunkowania prawne obrotu, charakterystyka rynku oraz wybrane zagadnienie wyceny”.
Prowadzący: mgr Tomasz Ciodyk - rzeczoznawca majątkowy, członek WSRM w Warszawie.
Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

„Udział rzeczoznawcy majątkowego w procesie inwestycyjnym związanym z budową infrastruktury liniowej, w tym drogowej, przesyłowej, gazowej, naftowej”.
Prowadzący: mgr Agnieszka Graczyk – rzeczoznawca majątkowy – członek ŚSRM w Koszalinie
mgr Krzysztof Pankowski – Kierownik Oddziału Odszkodowań Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

W szkoleniu i warsztatach uczestniczyło 176 osób, w tym 144 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 06-07 września 2021 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka szkolenia : „Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i zadrzewień”.
Prowadzący: dr inż. Robert Zygmunt - rzeczoznawca majątkowy, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 08 - 10 października 2020 roku odbyły się szkolenie i warsztaty o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia : Udział biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia odszkodowania za grunty wywłaszczone/ograniczone pod inwestycje liniowe w trybie tzw. specustaw ze szczególnym uwzględnieniem zasad i metodologii w zakresie sporządzania operatu szacunkowego
Prowadzący: mgr Agnieszka Graczyk, mgr Krzysztof Pankowski

"Publiczno-prawne odszkodowanie i ulepszenie nieruchomości"
Prowadzący: sędzia WSA Mirosław Gdesz
W szkoleniu i warsztatach uczestniczyły 174 osób, w tym 67 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 24-29 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów: "Określanie wartości praw osobistych: użytkowanie, służebność osobista, dożywocie"
Prowadzący: mgr Agnieszka Graczyk, inż. Andrzej Lesiński

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 30 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka szkolenia : Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego w trybie art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Prowadząca: mgr Agnieszka Graczyk

Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości - wybrane zagadnienia (analiza rynku, cechy rynkowe i skala ich ocen)
Prowadząca: mgr inż. Mirosława Koczara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 10 - 12 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia : „Prawne podstawy ograniczenia własności na potrzeby inwestycji przesyłowych”.
„Zasady ustalania odszkodowań za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych”.
Prowadzący: mgr Piotr Zamroch – radca prawny, mgr Iwo Fisz – radca prawny

„Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawca majątkowy przed KOZ”.
„Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym”
Prowadzący: mgr Łukasz Jędruszuk – radca prawny

W szkoleniu uczestniczyło 100 osób, w tym 67 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 7 września 2019 r. odbyły się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka szkolenia:
Określanie obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych. Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek
„Zasady określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi”;
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 23 - 25 maja 2019 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”.
„Nowe regulacje prawne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących”
Prowadzący: mgr inż. Henryk Jędrzejewski
„Zasady określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi”;
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek

W szkoleniu uczestniczyły 144 osoby, w tym 111 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 23 lutego 2019 roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów:
Narzędzia GIS wspomagające nieruchomości.
Prowadzący: dr Radosław Gaca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 11 - 13 października 2018 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Wycena wód i gruntów pod wodami oraz wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami w świetle aktualnego prawa wodnego”
Prowadzący: prof. dr hab. Konrad Turkowski
„Wartość rynkowa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami”
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak

W szkoleniu uczestniczyło 68 osób, w tym 47 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 11 sierpnia 2018 roku odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia

Tematyka szkolenia:
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – wdrożenie zasad RODO w działalności gospodarczej rzeczoznawcy majątkowego związanej z wyceną nieruchomości.
Prowadząca: mgr Agnieszka Graczyk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 07 - 09 czerwca 2018 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Wybrane elementy podejścia dochodowego i stopy zwrotu w wycenie nieruchomości”
Prowadząca: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska
"Wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktyce - zalety, pułapki, zagrożenia, możliwości stosowania metody pozostałościowej na konkretnych przykładach w aspekcie definicji wartości rynkowej z elementami analizy Highest and Best Use (optymalnego sposobu użytkowania)”
Prowadzący: mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka

W szkoleniu uczestniczyło 116 osób, w tym 96 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 6 kwietnia 2018 r. roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów:
Wartość rynkowa nieruchomości – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, uwzględniające m.in. definicję zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Prowadząca: mgr Magdalena Małecka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 3 marca 2018 r. roku odbył się warsztaty zawodowe dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów:
Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych
Prowadzący: mgr Zbigniew Januszewski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 19-21 października 2017 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Podejście porównawcze, metody statystyczne i modele ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości w MPNP i MKCŚ”
Prowadzący: dr Radosław Gaca
„Analiza zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1 stycznia 2014r. do 2017 roku”
Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki

W szkoleniu uczestniczyło 89 osób, w tym 59 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 8 -10 czerwiec 2017 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Sporządzanie operatu szacunkowego dla potrzeb egzekucji sądowej – zagadnienia wybrane w praktyce” –
Prowadzący: sędzia SR Andrzej Antkiewicz, mgr inż. Mariusz Bilski
„ Rynek nieruchomości rolnych - uwarunkowania prawne, realia i wycena nieruchomości w świetle zmian ustawowych z 2016 roku”
Prowadzący: mgr Tomasz Ciodyk.

W szkoleniu uczestniczyło 74 osób, w tym 52 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 28 kwietnia 2018 r. roku odbyły się warsztaty dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów:
Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez
przedsiębiorców przesyłowych – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 11 marca 2017 r. roku odbyły się warsztaty dla członków Stowarzyszenia

Tematyka warsztatów:
EXCEL „KROK po KROKU” DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA
Prowadzący: mgr Krzysztof Trynkos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 6 -8 października 2016 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne- zagadnienia warsztatowe ”
Prowadząca: mgr Agnieszka Graczyk.
• „Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb rozliczeń przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, (art. 140 ust 1, 4 i 5, art. 142 ust 1 u.g.n.).”
• „Określanie wartości nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowy budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego przez osoby nabywające lokal, dla potrzeb ich zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu (art. 218 ust 1 u.g.n.)”
• „Określanie wartości nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości, w tym wg Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz innych nakładów”
Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki

W szkoleniu uczestniczyło 68 osób, w tym 49 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 16 -18 czerwiec 2016 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
• „Jak ocenić stan prawny i techniczny budynku”
• „Skąd się biorą rozbieżności w wycenie nieruchomości czyli rozważania praktyków na temat źródeł wyceny”
Prowadząca: dr inż. Zdzisława Ledzion- Trojanowska.

„Wybrane zagadnienia prawne dotyczące służebności przesyłu”
Prowadzący: r. pr. Piotr Zamroch

W szkoleniu uczestniczyło 86 osób, w tym 56 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 26 -28 listopad 2015 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Standard KSWS Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych”
Prowadząca: mgr Monika Szapiro-Nowakowska
„Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym”
Prowadzący: sędzia WSA Mirosław Gdesz

W szkoleniu uczestniczyło 106 osób, w tym 82 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 21 - 23 maja 2015 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
"Wycena nieruchomości rolnych"
Prowadzący: mgr inż.. Krzysztof Urbańczyk
"Urządzenia przesyłowe i służebność przesyłu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców"
Prowadzący mgr inż. Jerzy Dąbek

W szkoleniu uczestniczyło 76 osób, w tym 54 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 23 - 25 październik 2014 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Praktyczne aspekty stosowania w wycenie podejścia porównawczego”
Prowadzący: mgr Mirosław Chumek.
„Wybrane aspekty praktyczne wyceny nieruchomości. Ocena operatu szacunkowego. Teoria, praktyka, orzecznictwo”
Prowadzący: mgr Paweł Duciak

W szkoleniu uczestniczyło 73 osób, w tym 44 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 8 -10 maja 2014 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Określenie nakładów podlegających uwzględnieniu dla potrzeb opłat w ustawie o gospodarce nieruchomościami”
Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki.
„Renta planistyczna, opłaty adiacenckie, wywłaszczanie nieruchomości, zajęcia i zwroty nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne”
Prowadzący: mgr inż. Henryk Jędrzejewski .

W szkoleniu uczestniczyły 93 osoby, w tym 52 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 10 - 12 październik 2013 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Drzewa, zadrzewienia i lasy w wycenie nieruchomości”
Prowadzący: mgr Robert Zygmunt
„Rzeczoznawca majątkowy - zawód pełen odpowiedzialności”
Prowadzący: mgr Łukasz Jędruszuk

W szkoleniu uczestniczyło 89 osób, w tym 59 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 16 -18 maja 2013 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Sporządzanie opisu i oszacowania nieruchomości dla potrzeb sądowego postępowania egzekucyjnego”
Prowadzący: sędzia SR Andrzej Antkiewicz, mgr inż. Mariusz Bilski
1. „Wycena nieruchomości przejmowanych z mocy prawa na cele drogowe – nowe regulacje, stare problemy. Teoria, praktyka, orzecznictwo.”
2. „Najczęściej popełniane błędy przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Orzecznictwo KOZ, SA, KA …”.
Prowadzący: mgr Paweł Piotr Duciak

W szkoleniu uczestniczyło 94 osób, w tym 71 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.ublicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 11 - 13 październik 2012 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości- różne aspekty praktyczne”
Prowadzący: mgr Mirosław Chumek
„Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym”
Prowadzący: sędzia WSA Mirosław Gdesz

W szkoleniu uczestniczyło 100 osób, w tym 66 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 10 - 12 maja 2012 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu MARINA HOTEL

Tematyka szkolenia:
„Analiza ryzyka w wycenie nieruchomości z uwzględnieniem przedmiotu i celu wyceny.”
Prowadząca: dr Iwona Foryś.
„Urządzenia infrastruktury technicznej pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych urządzeń, zasady i określania odszkodowań i wynagrodzeń”
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Dąbek

W szkoleniu uczestniczyło 87 osób, w tym 63 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 6 -8 październik 2011 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego- omówienie zmian, które weszły w życie z dniem 26 sierpnia 2011 roku”
Prowadzący: mgr Zdzisław Małecki.
„Metoda zysków – warsztaty zawodowe”
Prowadzący: mgr inż. Piotr Cegielski

W szkoleniu uczestniczyło 117 osób, w tym 78 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 5 -7 maj 2011 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
"Potrzeby sektora bankowego w zakresie wyceny nieruchomości-wybrane zagadnienia"
Prowadzący: mgr Robert Nowak
"Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiza opłacalności inwestycji"
Prowadzący: mgr inż. Piotr Cegielski

W szkoleniu uczestniczyło 135 osób, w tym 90 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 14 - 16 październik 2010 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
„Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Wybrane zagadnienia”
Prowadzący: mgr inż. Zbigniew Brodaczewski
„Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego z uwzględnieniem zmian przepisów prawa”
Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki

W szkoleniu uczestniczyło 178 osób, w tym 137 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 9 - 11 maj 2010 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
"Metodyka wyceny w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym"
Prowadzący: mgr inż.. Mariusz Bilski
"Metodyka wyceny nieruchomości do celu zabezpieczenia wierzytelności i zastosowanie metody pozostałościowej do różnych celów wyceny"
Prowadzący: dr inż. Jan Konowlaczuk

W szkoleniu uczestniczyło 74 osób, w tym 47 osób to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 8 -10 październik 2009 roku odbyło się szkolenie o zasięgu ogólnopolskim, w Kołobrzegu, w hotelu AQUARIUS SPA & WELLNESS

Tematyka szkolenia:
"Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości w świetle Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny"
Prowadząca: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska
"Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego na tle nowych przepisów prawa"
Prowadzący mgr inż. Zdzisław Małecki

W szkoleniu uczestniczyło 164 osób, w tym 122 osoby to goście z innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz instytucji publicznych, samorządów, kancelarii prawniczych oraz osoby towarzyszące. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W latach wcześniejszych kursy specjalistyczne o zasięgu krajowym organizowane były w Unieściu k. Koszalina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------