Biblioteka

Wykaz publikacji dostępnych dla członków stowarzyszenia w biurze ŚSRM

Lista publikacji

1. „ Kodeks cywilny wraz z ustawą o księgach wieczystych i hipotece”

K. Smolarka, A.Wdowik

Skierniewice 1992

2. KPC Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne

Wprowadzenie Marii Jędrzejewskiej

Warszawa 1993

3. „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” – szacowanie nieruchomości tom 1

A. Hopfer, H. Jędrzejewski, R.Źróbek, S.Źróbek

Warszawa 1993

4. „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” – metody wyceny przedsiębiorstw tom 2

R. Borowiecki, S. Chomątowski, E. Maciejowska, S.Maciejowski

Warszawa 1993

5.„ Wycena nieruchomości – przykłady”

pod redakcją Andrzeja Hoppera

Olsztyn 1994

6.„System szacowania nieruchomości”

R. Cymerman, A. Hopfer

Olsztyn 1995

7. „Prawo budowlane” cz.I Komentarz do ustawy

Stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 roku

B.Bodziony, R.Dziwiński, P.Gniadzik

Warszawa 1995

8. „Prawo budowlane” cz.II

Akty wykonawcze do ustawy wraz z komentarzem

B.Bodziony, R.Dziwiński, P.Gniadzik

Warszawa 1995

9.„Zagospodarowanie przestrzenne”

Komentarz do ustawy wraz z przepisami wykonawczymi

B.Bodziony, R.Dziwiński, P.Gniadzik

Warszawa 1995

10.”Zasady zlecania robót budowlanych, finansowych ze środków publicznych”

K.Dukaczewski, E. Radzewicz

Warszawa 1995

11. ”Zasady zlecania robót budowlanych, finansowych ze środków publicznych” cz.II

K.Dukaczewski, E. Radzewicz

Warszawa 1995

12. „Wycena maszyn i urządzeń”

T.Klimek

Katowice 1995

13. „ Prawo obrotu nieruchomościami”

S.Rudnicki

Warszawa 1995

14. „ Biznes plan”

E.Filar , J.Skrzypek

Warszawa 1996

15. „ Państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości”

Poradnik dla Rzeczoznawców Majątkowych i osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych

Warszawa 1996

 

16. „Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych”

A. Hopfer

Warszawa 1996

17. „ Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.”

18. „Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej”

Z.J.Boczek

Sopot 1998

19. „Leksykon rzeczoznawcy majątkowego”

pod redakcją E. Kucharskiej – Stasiak

Warszawa 1998

20.„ Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości”

R. Celmer

Olsztyn 1999

21. „ Metody oceny stanu technicznego, wyceny pojazdów i maszyn”

R. Michalski, W. Jóźwiak

Olsztyn 1999

22. „Poradnik nawożenia i ochrony roślin”

AGROCHEM-SITR

Warszawa 1999

23. “ System i procedury szacowania nieruchomości”

R. Cymerman, A. Hopfer

Olsztyn-Zielona Góra 1999

24. “Zasady wyceny nieruchomości w świecie”

Pod redakcją Andrzeja Hopfera

Zielona Góra 1999

25. „Wycena mienia” poradnik menedżera

M. Prystupa

Warszawa 2000

26. „Katalog cen do szacowania obiektów budownictwa metodą szczegółową i elementów scalonych”

Katowice 2000

27. „Europejskie standardy wyceny 2000”

Biblioteczka rzeczoznawcy majątkowego

28. „Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości”

S. Źróbek, M. Byłej

Olsztyn 2000

29. „Wycena nieruchomości a ochrona środowiska (ekologiczne uwarunkowania wyceny nieruchomości)

Pod red. R.Cymermana

Olsztyn 2000

30. „Materiały geodezyjne i kartograficzne źródłem informacji do szacowania nieruchomości”

M. Szymański

Warszawa 2000

31. “ System i procedury szacowania nieruchomości” wydanie II

R. Cymerman, A. Hopfer

Zielona Góra 2001

32. „Prawo gospodarcze”

Warszawa 2001

33. „Wycena zespołów parkowych” – poradnik

Wacetob Sp. z o.o.

Warszawa 2001

34. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gospodarce nieruchomościami ( wycena, zarządzanie i pośrednictwo w obrocie)”

pod red. R. Cymermana

Olsztyn 2001

35. „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego- omówienie standardu wraz z przykładami zadań”

M. Prystupa

Warszawa 2001

36. „Opłaty od nieruchomości”

J. Cymerman

Olsztyn 2001

37. „ Nieruchomości” tom I

praca zbiorowa pod redakcją prof. zw. dr hab. Józefa Hozera

Szczecin 2001

38. „ Przedsiębiorstwa: tom II

prof. zw. dr hab. Józefa Hozer

Szczecin 2001

39. „ Analiza i zasady realizacji wybranych przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o spółdzielniach mieszkaniowych”

Z. Bojar

Opole 2001

40. „Status prawny osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości”

S.Kalus

Warszawa 2002

41. „Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej”

Rada strategii społeczno-gospodarczej przy radzie ministrów

Warszawa 2002

42. „Obliczenie powierzchni i kubatury budynków” – poradnik

W. Baranowski, M. Cyran, E.Więcek

Warszawa 2002

43. „Katalog cen do szacowania obiektów budowlanych metodą szczegółową i elementów scalonych”

Katowice 2002

44. „Własność lokali wspólnoty mieszkaniowe”

E. Bończak – Kucharczyk

Warszawa 2002

45. „Szacowanie wartości roślin sadowniczych na plantacjach towarowych, oraz upraw ogrodniczych w ogrodach działkowych i przydomowych przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie”

K. Zmarlicki

Warszawa 2002

46. „ Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – komentarz

Z. Niewiadomski

Warszawa 2003

47. „ Wycena wód i gruntów pod wodami”

K.Turkowski

Olsztyn 2003

 

48. „ Prawo użytkowania wieczystego – problemy przekształceń i wyceny”

J. Dydenko, J. Hernik, E. Kijania

Olsztyn 2004

49. „Leksykon rzeczoznawcy majątkowego”

pod redakcją E. Kucharskiej – Stasiak

Warszawa 2004

50. „Wycena nieruchomości leśnych”

A. Nowak

Olsztyn 2005

51. „Wycena nieruchomości, Zasady i procedury”

R. Cymerman, A. Hopper

Warszawa 2005

52. „Międzynarodowe Standardy Wyceny”

Warszawa 2005

53. „ Wycena przedsiębiorstw- zasady,procedury,metody”

E. Mączyńska

Warszawa 2005

54 „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

R. Cymerman, T. Bajerowski, H. Kryszk

Olsztyn 2006

55. „Wycena nieruchomości leśnych”

A. Nowak

Olsztyn 2006

56. „ Opłaty adiacenckie”

R. Cymerman, C.Kowalczyk, T.Telega

Olsztyn 2006

57. „Wycena nieruchomości, Zasady i procedury”

R. Cymerman, A. Hopper

Warszawa 2006

58. „Metodyka określenia wartości rynkowej nieruchomości (przykłady operatów szacunkowych)”

pod redakcją Sabiny Źróbek

Olsztyn 2006

59. „ Opłaty adiacenckie”

R. Cymerman, C.Kowalczyk, T.Telega

Olsztyn 2007

60. „Szacowanie wartości roślin sadowniczych na plantacjach towarowych, oraz upraw ogrodniczych w ogrodach działkowych i przydomowych przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie”

K. Zmarlicki

Warszawa 2007

61. „Zasady odrolniania i odlesiania gruntów w procesie inwestycyjnym”

R. Cymerman, C. Kowalczyk, K. Kurowska

Olsztyn 2008

62. „ Prawo nieruchomości, zbiór przepisów”

Wolters Kluwer

Warszawa 2015

63. „Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu”

J.J.Zięty

Warszawa 2014

64. „Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych”

M.Balwicka-Szczyrba

Warszawa 2015

65. „Służebność przesyłu”

M.J.Nowak

Warszawa 2015

66.”Proces inwestycji budowlanych”

A.Plucińska-Filipowicz, M.Wierzbowski

Warszawa 2015

67. „Szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich” 3.wydanie

K.Zmarlicki

Warszawa 2017

68.”Szacowanie wartości drzew i krzewów ozdobnych”

K.Zmarlicki, M.Chojnowski

Warszawa 2017

69.”Rzeczoznawca Majątkowy . Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości”

Z.Małecki

Warszawa 2016

70. „Określanie wartości roślin ozdobnych”

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2018

Cenniki

 1. Biuletyn cen obiektów budowlanych cz.I obiekty kubaturowe, cz.II obiekty inżynieryjne od 2005 roku
 2. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych  od 1997
  1. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych od 1997
  2. Katalog jednostkowych robót i obiektów drogowych od 2012
  3. Cennik maszyn i urządzeń od 2005
 1. Wacetob od 2003
 2. Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IV kw 2014, od 2016 roku
 3. Kwartalink rzeczoznwaca majątkowy od 1993 roku