Pamiętamy…

Kolega Mariusz Bilski – mgr inż. budownictwa lądowego, od lipca 1992r. rzeczoznawca majątkowy – nr upr. 32, biegły sądowy. W latach 1993 – 2007 członek Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (członek założyciel), w latach 2007 – 2021 członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie, od roku 2021 – członek honorowy ŚSRM w Koszalinie.

Mariusz żył sprawami zawodu rzeczoznawcy majątkowego nie tylko na płaszczyźnie prywatnej jako źródło własnego utrzymania i statusu społecznego, ale również a może nawet bardziej – traktował ten zawód, jego rozwój, jako dobro wyższe, dla którego warto oddać cząstkę siebie. Bardzo aktywnie działał na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego zarówno na płaszczyźnie macierzystych stowarzyszeń jak i na płaszczyźnie krajowej jako:
– członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 1998-2001 oraz 2011-2021,
– członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w  latach 2005-2007,
– członek Komisji Arbitrażowej PFSRM w latach 1995-2001 (współautor zasad opiniowania w ramach działalności komisji),
–  jeden z czterech konsultantów polskiego wydania „Europejskich Standarów Wyceny 2000” opracowanych przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych TEGoVA –2001,
–  członek Rady Naukowo-Programowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2001 – 2003 oraz     2010-2012,
–  członek Komisji Etyki PFSRM w latach 2002 -2003,
–  członek Zespołu Zadaniowego PFSRM ds. szkoleń, praktyk, metodyki w latach 2016-2020.
Prowadził szereg szkoleń z zakresu metodyki wyceny nieruchomości dla potrzeb postępowań sądowych, postępowań egzekucyjnych z nieruchomości, wyceny ograniczonych praw rzeczowych, czynności rzeczoznawcy majątkowego na tle roszczeń z ubezpieczenia majątkowego, w tym cyklicznych szkoleń tzw. „Studium sądowe” organizowanych przez PFSRM w latach 2004-2018.
Autor szeregu publikacji związanych z rzeczoznawstwem majątkowym, w tym współautor opracowanej w 2004-2005 r. niezwykle cennej dla środowiska publikacji „ Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego – cele, kierunki, zadania” Za swoją pracę na rzecz środowiska został uhonorowany Złotą Odznaką PFSRM.
Mariusz charakteryzował się godną podziwu postawą etyczną, popartą niezwykłą skromnością osobistą, stanowiącą rzeczywisty wzór dla koleżanek i kolegów z całego środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W swojej pracy zawodowej jako rzeczoznawca majątkowy oraz jako członek organizacji zawodowych kierował się przestrzeganiem przepisów prawa i zasad wyceny nieruchomości pozostając jednocześnie w zgodzie z zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej PFSRM.

Pożegnanie Mariusza Bilskiego

Śmierć Mariusza pogrążyła w żalu nasze środowisko zawodowe.

Odszedł Przyjaciel, Kolega, ale również osoba , która swoją działalnością i zaangażowaniem w sprawy zawodu rzeczoznawcy majątkowego pozostawiła trwały ślad w organizacjach, w których działał i w sercach osób , z którymi współpracował.
Był członkiem założycielem Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w którym w latach 1993-1999  pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.  Od 2007r był  członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców  Majątkowych, a od 2021 -członkiem honorowym tego Stowarzyszenia.
Działał również na forum ogólnopolskim jako członek Komisji Arbitrażowej, Komisji Etyki i Rady Naukowo-Programowej PFSRM. Każda z osób kierująca pracą tych Zespołów zapamiętała Mariusza jako osobę niezwykle kreatywną, wyważoną i profesjonalną. Trwały  wkład pozostawił po sobie jako współautor Kierunków Rozwoju Zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego.   Ten dokument po 18 latach wciąż brzmi aktualnie co jest dowodem, że opracowały go osoby o otwartych umysłach a Mariusz właśnie taki był. W każdej sprawie i w każdej dyskusji nie tylko potrafił dostrzec  te aspekty, które można zmienić ale przede wszystkim proponował konkretne rozwiązania. To Mariusz w 1996 roku zaproponował formę analizy operatu w postępowaniach opiniodawczych , która obowiązuje do dziś i jest stosowana przez większość sfederowanych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych w Polsce. 
Za swój profesjonalizm,  wiedzę merytoryczną i otwartość  był ogromnie ceniony przez słuchaczy szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych i wykładów dla studentów , które prowadził w Wyższej Szkole Bankowej.
Jako członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d.s nadawania uprawnień rzeczoznawcom majątkowym doceniano Go  za wiedzę merytoryczną, za obiektywizm i życzliwość dla osób egzaminowanych.
Miarą tego jakim był cenionym Człowiekiem   jest tegoroczna nominacja Jego Osoby do nadania mu najwyższego odznaczenia  zawodowego jakim jest Medal Amicus de Rebus Peritorum  Polonorum, który jest nadawany za szczególne zasługi na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych.

Nie doczekał…..

Dociekliwość i uczciwość zawodowa , serdeczność i otwartość, gotowość do pomocy i umiejętność słuchania drugiego człowieka to były znaki rozpoznawcze osobowości Mariusza. Takim zapamiętali  Go wszyscy, którzy z nim współpracowali.
Zacytuję treść kilku pożegnań jakie zostały sformułowane  po wiadomości o śmierci Mariusza:

 Ryszard Cymerman
Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

„Wiadomość o odejściu Człowieka zawsze budzi w nas uczucie smutku oraz refleksje na temat przemijania i nietrwałości życia ludzkiego.  Jeżeli wiadomość taka dotyczy kogoś bliskiego, to obok wspomnianych doznań pojawia się uczucie bólu i świadomość, że skończył się jakiś etap także w naszym życiu.  Uczucia te się potęgują gdy żegnamy  osobę  uczciwą, uczynną i po prostu dobrą, powszechnie szanowaną.
Jego rodzinie i osobom bliskim składam wyrazy szczerego współczucia.

Mariuszu, spoczywaj w spokoju!”

             Ryszard Cymerman

 Lucyllia Głogowska
Wieloletnia Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  w Krakowie
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

„Twoja Mariuszu szlachetność, życzliwość, szczerość i uśmiech  były
zawsze z nami. Takim mamy Ciebie w pamięci i takim pozostaniesz.
Niech gwiazdy prowadzą Cię do bram wieczności.

                                                                        Spoczywaj w spokoju. „

               Lucyllia Głogowska

Zdzisława Ledzion-Trojanowska
Osoba współpracująca z Mariuszem w ramach Komisji Arbitrażowej i Rady Naukowo-Programowej PFSRM

Mariuszu, dopełniło się Twoje życie…
Kiedy wracam do wspomnień z okresu naszej współpracy, to pojawiają się obrazy długich rozmów telefonicznych, dyskusji zawodowych i spotkań na różnych szkoleniach. Twoje zaangażowanie w życie zawodowe połączone było zawsze z  życzliwością i empatią dla rozmówcy. Siła argumentacji łączyła się z poszanowaniem odmiennych stanowisk. Chociaż Los nie szczędził Ci trudnych chwil, to zawsze byłeś gotów do pomocy i dzielenia się swoim doświadczeniem.
Profesjonalny, obiektywny, pełen empatii,  życzliwy, uśmiechnięty. To obraz Twojej pięknej Osobowości. Byłeś Wyjątkowym Człowiekiem i  takim Cię zapamiętamy.

Żegnaj Mariuszu.

Spoczywaj w spokoju.